مئیر جاودانفر: شرکت در میز گرد امشب برنامه افق

 
امشب در برنامه افق تلویزیون صدای امریکا شرکت کردم.
سوال اصلی این میز گرد “آیا دولت دوره دوم اوباما سیاستی متفاوت در برابر ایران خواهد داشت؟”
به نظر من تصدی چاک هیگل به عنوان وزیر دفاع امریکا تاثیر برجسته ای بر روابط اسرائیل و امریکا نخواهد گذاشت .
و اینکه آیا آقای هیگل واقعا توانایی تغییر سیاستهای امریکا در قبال ایران را خواهد داشت، ان بیشتر بستگی دارد به سیاست ها و رفتار دولت ایران و آقای اوباما تا دیدگاه وزیر دفاع.
لذت بردم. دیدگاه همکاران در واشنگتن کاملا منطقی بود. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s