افشا سند محرمانه دولت اسرائیل علیه برنامه هسته ای ایران

 امروز بعد از ظهر یکی از مسولین ارشد امنیتی اسرائیل مدرک سری راجع به راهبرد  جدید اسرائیل برای تخریب برنامه هسته ای دولت ایران را به صورت تصادفی لو داد. 
محتویات این مدرک به این شرح است:
برادران و همکاران عزیز رژیم جعلی صهیونیستی-
بعد از پروژه های شکست خورده شما مانند فرستادن کوسه های جاسوس به مصر و سنجاب های جاسوس به ایران، سیاست جدیدی برای تخریب برنامه هسته ای رژیم محبوب و منتخب جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کردیم.
بر اساس این برنامه جدید، برای وارد کردن بالاترین صدمه دولت اسرائیل قصد دارد که از این به بعد مسئولیت برنامه هسته ای ایران را محرمانه به این گروه ها بومی ولایتمرد منتقل کند:
١- کنترل بودجه و مخارج: حسابداران اصفها نی
٢- امنیت تاسیسات اتمی: نگهبانان  شیرازی و کوماندوهای کاشانی
٣-  دانشمندان اتمی: اعضای پادگان بسیج اردبیل
٤ – تیم مذاکره کنندگان با گروه ١+٥: خبرنگاران آبادانی

٥ – سازمان حفظ اطلاعات اتمی:  شوهر های رشتی

٦ – سازمان تفریحات: مطربان اهل قم
پایان پیغام

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s