ایران, اسرائیل و حزب الله

15 Aug

دوستان دیشب در برنامه افق شرکت کردم با جناب فرهمند علیپور و کروات مخصوص همبستگی با انجمن نانوایی های تهران. کدام نان؟ همونی که به قول شاعر “طعمی که تو داری سنگک نداره, قدی که تو داری تافتون نداره…قطری که  تو دآری باگت نداره..گوشتی که تو داری, تافتون نداره….) حدس زدید؟

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: