میزگرد: مذاکرات هسته ای آمریکا و ایران

٢ شب پیش افتخار شرکت در برنامه در کنار آقایون مهران مصطفوی و محمد سهیمی را داشتم

راجع به مذاکرات اخیر امریکا و ایران و دیدگاه و تاثیر اسراییل روی مذاکرات و غنی سازی در ایران صحبت و تبادل نظر شد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s