نرمش قهرمانانه – سبک اسرائیلی

این هم نسخه محلی نرمش قهرمانانه: اولین نخست اسرائیل داوید بن گوریون در حال ایستادن روی سرش در ساحل تل آویو.

در اسرائیل این عکس خیلی معروف است. حالا تبدیلش کردن به یک پوستر برای سازمان مهاجرت یهودیان به اسرائیل. پایینش نوشته (ترجمه) “به اندازه کافی قدرتمند برای انعطاف پذیری”.

فرق نرمش قهرمانانه اسراییلی با سبک نرمش رژیم در ایران اینست که در اسرائیل مردم را قبل از رسیدن به نرمش بدبخت نمیکنند و اقتصاد را به لب پرتگاه نمیبرند.

ben_gurion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s