شرکت در برنامه صفحه ٢ بی بی سی فارسی: روابط فرانسه, اسرائیل و ایران

هفته پیش افتخار شرکت در برنامه صفحه ٢ بی بی سی فارسی را داشتم.

موضوع برنامه: روابط اسرائیل با فرانسه, انگیزه های دولت فرانسه برای فشار آوردن روی ایران در مذاکرات با گروه ١+٥ و بقا بهبود چشمگیر روابط بین پاریس و اورشلیم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s