مصاحبه: اسرائیل , فلسطین و روند صلح

جان کاری وزیر امور خارجی امریکا برای دهمین به اسرائیل و فلسطین سفر کرده.
در مصاحبه دیشب با برنامه “چشم انداز بام دادی” بی بی سی فارسی راجع  به این سفر, دیدگاه جامعه بین المللی به روند صلح و عواقب سیاست های کنونی دولت اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین صحبت کردم.
میتوانید اینجا به این مصاحبه گوش دهید.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s