قصد جدید فروش ابزار نظامی از اسرائیل به ایران؟

21 Feb

 امروز دو اسرائیلی متهم شدند یه قصد فروش ابزار نظامی به ایران. ایا چرا دولت ایران دوباره حاضر شده با دو بازرگان اسلحه اسرائیلی معامله کنه؟

آیا امکانش وجود داره که (دوباره) پشت پرده خبری هست?  
 
در پادکست اخیرم راجع به این موضوع صحبت کردم.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: