گزارش تلویزیون هلند از اصفهان و جامعه یهودی این شهر

کانال تلویزیونی هلندی “نیوز آور” اخیرا به ایران سفر کرد, و ٣ گزارش از تهران, قم و اصفهان تهیه کرد.
در شهر اصفهان, خبرنگاران این شبکه از یکی از کنیسا های این شهر  گزارش تهیه کردند.
برای من خیلی جالب بود, چون هم فامیل پدرم و هم مادرم اصفهانی هستند.در طول چندین نسل اجداد من در این شهر زندگی کردند و در کنیسا های ان نماز خواندند.
دیدن این گزارش برای من جالب بود. برای من اصلا یک معجزه است که هنوز کنیسا ی اصفهان فعال هستند, چون تعداد یهودیان این شهر خیلی کم شده.
مصاحبه با قشر جوان این شهر هم جالب بود.
چند دقیقه اول این گزارش به زبان هلندی است, و بعد از ان به فارسی.
در ضمن, شعار های مرگ بر امریکا و مرگ به اسرائیل بیشتر از همیشه پوچ و مسخره به نظر میایند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s