مصاحبه با بی بی سی فارسی: اظهارات جان کاری در مورد اسرائیل و آپارتاید

اظهارات اخیر وزیر امور خارجه امریکا جان کری که اگر روند صلح بین اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین با شکست مواجه شود اسرائیل ممکن است به کشوری با نظام آپارتاید تبدیل شود, در رسانهای مختلف جنجال به پا کردند.
تا حدی که امروز جان کاری عذر خواهی کرد.
دیشب با رادیو فارسی بی بی سی در مورد اظهارات جان کاری, منبع آنان و عواقب احتمالیشان گفتگو یی داشتم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s