مصاحبه با بی بی سی فارسی: اظهارات جان کاری در مورد اسرائیل و آپارتاید

29 Apr
اظهارات اخیر وزیر امور خارجه امریکا جان کری که اگر روند صلح بین اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین با شکست مواجه شود اسرائیل ممکن است به کشوری با نظام آپارتاید تبدیل شود, در رسانهای مختلف جنجال به پا کردند.
تا حدی که امروز جان کاری عذر خواهی کرد.
دیشب با رادیو فارسی بی بی سی در مورد اظهارات جان کاری, منبع آنان و عواقب احتمالیشان گفتگو یی داشتم.
%d bloggers like this: