مصاحبه: دولت جدید فلسطین و عواقبش برای اسرائیل

3 Jun

دیروز دو حزب فلسطینی فتح و حماس دولت اتحاد تشکیل دادند. به رقم شرکت حماس, این دولت جدید تمام توافق هایی که بین گروه فتح و دولت اسرائیل امضا شده را به رسمیت خواهد شناخت.

درمصاحبه دیشب با رادیو بی بی سی فارسی در مورد عواقب تشکیل این دولت جدید فلسطینی بر روند صلح و دولت اسرائیل گفتگو کردم

DAWN: 03 JUN 14.

%d bloggers like this: