مصاحبه: دولت جدید فلسطین و عواقبش برای اسرائیل

دیروز دو حزب فلسطینی فتح و حماس دولت اتحاد تشکیل دادند. به رقم شرکت حماس, این دولت جدید تمام توافق هایی که بین گروه فتح و دولت اسرائیل امضا شده را به رسمیت خواهد شناخت.

درمصاحبه دیشب با رادیو بی بی سی فارسی در مورد عواقب تشکیل این دولت جدید فلسطینی بر روند صلح و دولت اسرائیل گفتگو کردم

DAWN: 03 JUN 14.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s