مصاحبه: رئیس جمهور جدید اسرائیل کیست؟

11 Jun
دیروز روبن رولین در مجلس اسرائیل به سمت ریاست جمهوری انتخاب شد.

.در مصاحبه اخیرم با بی بی سی فارسی در مورد ایشان و عواقب انتخابشان صحبت کردم

%d bloggers like this: