مصاحبه: رئیس جمهور جدید اسرائیل کیست؟

دیروز روبن رولین در مجلس اسرائیل به سمت ریاست جمهوری انتخاب شد.

.در مصاحبه اخیرم با بی بی سی فارسی در مورد ایشان و عواقب انتخابشان صحبت کردم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s