مصاحبه با مئیر جاودانفر: جنگ بین اسرائیل و حماس یا اسرائیل با فلسطین؟

دیشب بخش فارسی بی بی سی با خانم حنان اشروی عضو کمیته مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین مصاحبه کرد.

بعد از ان برای واکنش به این مصاحبه با من گفتگو شد. سوال هایی مطرح شد مثل:

آیا هدف اسرائیل اتش  بس یک جانبه است؟
آیا میشه از فلسطینیها انتظار داشت که دست از جنگ بردارند؟
ایا جنگ کنونی بین اسرائیل یا حماس است یا بین اسرائیل و تمام فلسطینیها؟

در مورد یک دروغ بزرگ در اسرائیل و دروغ دیگری که در فلسطین گفته میشه هم صحبت کردم. به مصاحبه میتوانید اینجا گوش بدهید.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s