مئیر جاودانفر: شرکت در برنامه افق- چالش غزه

​امشب همراه با اقای اکبر گنجی مهمان برنامه افق بودم.
موضوع برنامه امشب چالش کنونی غزه بود و راه خروج از ان.
دیدگاه من با دیدگاه اقای گنجی ١٨٠ درجه فرق داشت.
اسرائیل بدون شک اشتباه کرده و اشتباه میکنه. من همیشه این نقطه را مطرح کردم و خواهم کرد. ولی ​من با دیدگاه اسرائیل “شیطان بزرگ” مانند آقای گنجی مخالفم.
متاسفانه آخر برنامه ارتباط با استودیو قطع شد و من نتوانستم به سوال اخر آقای دهقانپور جواب بدم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s