شرکت در برنامه صفحه ٢ بی بی سی فارسی:امکان تشکیل کشورمستقل فلسطین

چند روز پیش در برنامه صفحه ٢ آخر هفته بی بی سی فارسی شرکت کردم.
در این برنامه, همراه با مهراد واعظی نژاد کارشناس مسائل خاورمیانه و داریوش محمد پور، نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی در مورد به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین در مجلس عوام بریتانیا و عواقب ان گفتگو کردیم.
سوال دیگری که مطرح شد این بود که “چرا با این که تاکنون، بیش از ۱۳۰ کشور جهان، فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته اند؛ هنوز خبری از وجود کشور فلسطین نیست؟”