پذیرش طرح فلسطینی در سازمان ملل محافظه کاران اسرائیلی را تقویت خواهد کرد

در مصاحبه اخیرم با بخش فارسی رادیو فرانسه در مورد طرح جدید فلسطینی ها در سازمان ملل و تقویت راست گرایان اسرائیلی از عواقب این طرح گفتگو کردم.
میتوانید اینجا محتوای گفتگو را بخوانید یا گوش بدهید.