آیا روابط اسرائیل و آمریکا تغییر کرده است?

تصمیم نخست وزیر اسرائیل بنجامین نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره امریکا واکنش های منفی در بعضی از محافل سیاسی در امریکا به وجود آورده, به خصوص از کاخ سفید و اعضای حزب دمکرات.
تا حدی که یکی از مسولین کاخ سفید به روزنامه نگران گفت که با این تصمیم   “نتانیاهو در صورت ما تف کرده”.

 

آیا این تنش ها منجر به صدمه دراز مدت در روابط بین اسرائیل و امریکا خواهند شد؟ آیا حمایت از اسرائیل را در امریکا سخت خواهند کرد؟
تا چه حد این تنش ها فقط محدود به روابط بین دولت های کنونی امریکا و اسرائیل هستند؟

در برنامه صفحه دو آخر هفته بی بی سی فارسی, همراه با آقایون منصور فرهنگ و سعید قاسمی نژاد در مورد این سوالها گفتگویی داشتیم.