مئیر جاودانفر: شرکت در برنامه افق و گفتگو در مورد ایران, عربستان و اسرائیل

امشب در برنامه افق صدای امریکا شرکت کردم و همراه با آقایون علیرضا نوریزاده و حسین علیزاده در مورد تاثیر افشای اسناد دیپلماتیک عربستان بر پرونده اتمی ایران و خاور میانه تبادل نظر کردیم.