مک دونالد میخواد ایران شعبه بزنه ؟ زکی!

به قول برره ای ها: مک دونالد دیگه کی بید, جیگر؟
پذیرش نمایندگی میخوای؟
بیا. این فرمی برای پذیرش نمایندگی که تمام صنعت رستوران داری امریکا را از ترس خواهد لرزاند 🙂
with correct spelling