خوب پس: روحانی خطرناکتر از مجاهدین​ خلق​ ​هم ​شد

18 Sep

اظهارات امروز حمیدرضا مقدم فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران در نماز جمعه تهران, به نقل بخش فارسی رادیو فرانسه.

%d bloggers like this: