اگر بهائیان ایران جاسوس اسرائیل…..

سیاست مداران جمهوری اسلامی, مثل ابوالفضل ابوترابی نماینده حوزه انتخابیهٔ نجف‌آباد، تیران و کرون از استان اصفهان,  مدام بهائیان ایران را به جاسوسی برای اسرائیل متهم میکنند چون بهائیان امکان مقدس در شهرهای حیفا و عکا در اسرائیل دارند.

پس بر اساس همین منطق , بخاطر وجود امکان مقدس در عربستان, بزودی آقای ابوترابی بایستی خود را به جاسوسی برای عربستان متهم ​کنه!!!