شعار بعدی دلواپسان: مرگ بر Google translate?

تظاهرات امروز در شهر اصفهان علیه سفر جک استراو  وزیر امور خارجه اسبق بریتانیا به این شهر.

یعنی چه”؟  City martyr catering English is not the enemy” به قول شیر فرهاد برره

straw