شعار بعدی دلواپسان: مرگ بر Google translate?

26 Oct

تظاهرات امروز در شهر اصفهان علیه سفر جک استراو  وزیر امور خارجه اسبق بریتانیا به این شهر.

یعنی چه”؟  City martyr catering English is not the enemy” به قول شیر فرهاد برره

straw

%d bloggers like this: