تبلت یا “رايانك مالشى”؟

(جوک از ایران)

هر وقت رييس فرهنگستان ادب پارسى(غلام علی حداد عادل) ، اسم و فاميلش رو فارسى كرد و گذاشت :
“نوكر شير خدا آهنگر دادرس”
ما هم به تبلت ميگيم ؛
” رايانك مالشى”

🙂