شرکت در میزگرد برنامه افق: روابط امریکا و اسرائیل بعد از توافق هسته ای

امشب در برنامه افق صدای امریکا شرکت کردم و همراه با آقای شهیر شهید ثالث در مورد روابط امریکا و اسرائیل بعد از توافق هسته ای تبادل نظر کردیم.