​پرچم عربستان را افراشته کنید, روی بام زندان اوین ​

روش جدید برای تخلیه بخش زندانیان سیاسی اوین, بدون تلفات