دوباره یک نمایشگاه کارتون هولوکاست دیگر در تهران – چرا؟

​حالا که ایران از انزوا داره در میاد, چرا دوباره ابرو ریزی و تهمت با نمایشگاه کارتون هولوکاست؟
چرا انقدر قربانیان این فاجعه تاریخی را تحقیر میکنید؟
چرا انقدر به چهره و ابرو ایران و ایرانی در جهان صدمه میزنید؟
شما میفهمید که ایران تنها کشور در تمام دنیا هستش که از هولوکاست استفاده سیاسی میکنه؟ تنها کشوری هستش که نمایشگاه کارتون و کاریکاتور هولوکوست برگزار میکنه؟
اگر کشوری نمایشگاه کارتون و کاریکاتور فاجعه حملات شیمیایی صدام به ایران را برگزار میکرد و قربانیانش را با کارتون و کاریکاتورمسخره میکرد, ​چی میگفتید؟
اگر کشوری به نوع مکرر  همچین کاری را میکرد, شما راجع به اون کشور چه فکر میکردید؟
چند بار بیشتر, تا چند سال بیشتر این رفتار وقیح ادامه خواهد داشت؟