​اشتباه ​رفسنجانی ?

3 Feb
در دراز مدت حمله دیروز آیت الله رفسنجانی به شورای نگهبان میتونه نه فقط برای خودش بلکه برای حامیانش, از جمله حسن روحانی گران تمام بشه.

%d bloggers like this: