​مصاحبه ​اخیرم در مورد چالش خشکسالی در خاور میانه, به خصوص در ایران

18 Feb

​مصاحبه کوتاه با نیک آهنگ کوثر ​در مورد چالش خشکسالی در خاور میانه, به خصوص در ایران

 

%d bloggers like this: