​مصاحبه ​اخیرم در مورد چالش خشکسالی در خاور میانه, به خصوص در ایران

​مصاحبه کوتاه با نیک آهنگ کوثر ​در مورد چالش خشکسالی در خاور میانه, به خصوص در ایران