​ جوک انتخاباتی…

من به نماینده ای رای خواهم داد که فقط و فقط یک معا دله را بتواند حل کند
.
.
چطور موز از جنوب آمریکا با هواپیمای اختصاصی میاد اینجا کیلو 3 هزار تومان

ولی پیاز از شادگان  با نیسان  میاد اینجا کیلو 5 هزار تومان 🙂