مصاحبه در برنامه افق نو – ابتکار جدید آمریکا برای صلح در خاورمیانه

دیشب همراه با استاد روشنفکر در برنامه افق نو صدای امریکا شرکت کردم و در مورد روابط اسرائیل و امریکا و چالشهای هر دو در خاور میانه تبادل نظر کردیم.