وظیفه مجلس خبرگان, به نقل رهبر

با وجود به دست آوردن بالاترین شمارش آرا در انتخابات اخیر خبرگان در تهران, وقتی که رهبر چنین شرایطی رو برای انتخاب رهبر بعدی تایین میکنه, به نظر من رفسنجانی به شورای انتخاب رهبر آینده دعوت نخواهد شد. به نظر من چنین شورایی قبل از خبرگان رهبر را انتخاب خواهد کرد.

اصلا معلوم نیست که در انتخابات داخلی خبرگان بتونه به عنوان رئیس این مجلس انتخاب بشه.