چرا در تهران خیابانی به اسم محمد مصدق وجود نداره؟

سوء استفاده از کودتای ۳۲. تاریخ رفتار  قشر روحانی در مرحله آخر کودتای ۳۲ با مصدق رو فراموش نکنیم. آنها مصدق را ترک کردند و پیوستن به شاه را ترجیح دادند.