چرا در تهران خیابانی به اسم محمد مصدق وجود نداره؟

18 May
سوء استفاده از کودتای ۳۲. تاریخ رفتار  قشر روحانی در مرحله آخر کودتای ۳۲ با مصدق رو فراموش نکنیم. آنها مصدق را ترک کردند و پیوستن به شاه را ترجیح دادند.

%d bloggers like this: