توصیف وزیر دفاع جدید اسرائیل در یک توییت

 و مانند مرجع تقلید روسیش هم فاسده و هم نژاد پرست و اقتدار گرا