نفوذ اقتصاد مقاومتی به اسرائیل

بند و بساطت را جمع کن آقای نتانیاهو : از اقتصاد مقاومتی شکست خوردیم

🙂