مصاحبه با صدای امریکا: نشست صلح در پاریس

دیشب همراه با دکتر نوریزاده در برنامه افق نو شرکت کردم و در مورد اهداف,نگرانیها و چالشهای کنونی اسرائیل در رابطه با مذاکرات صلح با فلسطینیها صحبت کردم. امیدوارم که براتون جالب و مفید باشه.