من جای اوباما بودم, به احمدی نژاد اینجوری جواب میدادم

🙂