اگر مجازات چندین هزار اعضای مجاهدین در سال ۶۷ مرگ بود چون…