تهران: خیابان شیخ النمر؟ بله. خیابان مصدق؟ نخیر

حتی مقامهای مصری درقاهره خیابانی رو به نام محمد مصدق نامگذاری کرده اند