تهران: خیابان شیخ النمر؟ بله. خیابان مصدق؟ نخیر

23 Aug

حتی مقامهای مصری درقاهره خیابانی رو به نام محمد مصدق نامگذاری کرده اند

 

%d bloggers like this: