زیبتاترین و مفیدترین جملات در زبان فارسی؟

در سال ۱۳۹۵: