حسنی به مکتب نمیرفت, وقتی میرفت…

حسنی به مکتب نمیرفت, وقتی میرفت جمعه میرفت…حالا که برجام امضا شد و خطر حمله برطرف شد روسها اس ۳۰۰ رو تحویل میدند