​خدا عمر این مدیر مدرسه را طولانی کنه . الهی امن ​

پیغامی که مدیران مدرسه در سراسر جهان بایستی روی در مدرسه هایشان نصب کنند. به این مدیر مدرسه در ایران از ته قلب تبریک میگم.