دعا گو هستم برای آتش نشانان, ایکاش میشد کمک بفرستیم