اخیرا رضا پهلوی در معبدی در ژاپن گردش میکرد و ناگهان با گروه توریستی از #ایران روبرو شد…واکنششون رو ببینید – Reza Pahlavi was recently touring a shrine in Japan where he came across a group of tourists from #Iran- look at their reaction