منابع اظهاراتم در مورد اعتصاب غذایی زندانیان فلسطینی در گفتگو با بی بی سی فارسی

17 Apr

در مصاحبه امروز با خانم رعنا رحیم پور مجری بی بی سی فارسی به ایشون قول دادم که منابع اظهاراتم را تهیه خواهم کرد.

 در مورد تقاضاهای زندانیان فلسطینی

نصب تلویزیون و تلفن عمومی در بخش آنها- 

ادامه تحصیلات در زندان های اسرائیل- 

انتقال زندانی ها به زندان ها در مناطق فلسطینی- 

منبع

-اینکه تقاضا زندانیان برای ویزیت خانواده ای از  غزه از یک بار در ماه به دوبار افزایش پیدا کنه به صلیب سرخ هستش و نه به اسرائیل

منبع

 و اینکه تا حالا هیچ بچه فلسطینی به ۲۰ سال زندان برای پرتاب سنگ محکوم نشده

منبع   

(شش بچه ای که تا حالا به خاطر سنگ پرانی زندانی شدند به ترتیب یک بچه ۱۷ ساله, دو بچه ۱۶ ساله و سه بچه ۱۴ ساله)

%d bloggers like this: