مصاحبه با بی بی سی فارسی: انکار هولوکاست توسط محمود عباس و عواقبش

مصاحبه دیروز ۴ ماه مهٔ, مصادف با ۱۵ اردیبهشت با بی بی سی فارسی در مورد عواقب و اظهارات اخیر محمود عباس در مورد هولوکاست