مئیر جاودانفر – در گیری بین غزه و اسرائیل- ۱۱ آبان ۱۳۹۸

مصاحبه امشب بنده با ایران اینترناشیونال در مورد تبادل آتش بین اسرائیل و غزه و توازن منافع حماس و جهاد اسلامی در رابطه با درگیری دراز مدت با اسرائیل.
با عرض پوزش بابت سطح فارسی سوم راهنماییم (ثلث دوم)