عواقب محکوم شدن گروهبان اسرائیلی الور آزاریا

در این مصاحبه در مورد عواقب محکوم شدن گروهبان  اسرائیلی الور آزاریا و دیدگاه های مختلف در اسرائیل به تصمیم دادگاه با علی همدانی از رادیو بی بی سی فارسی گفتگو کردم.  امیدوارم که جالب و مفید باشه.