ایران, اسرائیل و حزب الله

دوستان دیشب در برنامه افق شرکت کردم با جناب فرهمند علیپور و کروات مخصوص همبستگی با انجمن نانوایی های تهران. کدام نان؟ همونی که به قول شاعر “طعمی که تو داری سنگک نداره, قدی که تو داری تافتون نداره…قطری که  تو دآری باگت نداره..گوشتی که تو داری, تافتون نداره….) حدس زدید؟