نرمش قهرمانانه – سبک اسرائیلی

این هم نسخه محلی نرمش قهرمانانه: اولین نخست اسرائیل داوید بن گوریون در حال ایستادن روی سرش در ساحل تل آویو.

در اسرائیل این عکس خیلی معروف است. حالا تبدیلش کردن به یک پوستر برای سازمان مهاجرت یهودیان به اسرائیل. پایینش نوشته (ترجمه) “به اندازه کافی قدرتمند برای انعطاف پذیری”.

فرق نرمش قهرمانانه اسراییلی با سبک نرمش رژیم در ایران اینست که در اسرائیل مردم را قبل از رسیدن به نرمش بدبخت نمیکنند و اقتصاد را به لب پرتگاه نمیبرند.

ben_gurion